متن آهنگ سیروان خسروی ورژن اجرای زنده برگرد

اﻣﺸﺒﻢ ﻧﻴﺴﺘﻰ
ﻣﻴﺮم ﺗﻮ ﺧﻴﺎﺑﻮن
ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺸﻢ آروم
ﻳﻪ ﻛﻢ زﻳﺮ ﺑﺎرون
اﻣﺸﺒﻢ ﻧﻴﺴﺘﻰ
داﻏﻮن داﻏﻮﻧﻢ
آﻫﻨﻤﻮﻧﻮ
ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﻣﻴﺨﻮﻧﻢ
دﻳﻪ اﻳﻨﺠﺎ ﻧﻴﺴﺘﻰ
ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺗﺎرﻳﻜﻪ
ﺑﻰ ﺗﻮ ﺑﻐﺾ ﺗﻮی ﺸﻤﺎﻣﻪ و ﺮﻳﻪ ﻧﺰدﻳﻜﻪ
دﻳﻪ اﻳﻨﺠﺎ ﻧﻴﺴﺘﻰ
ﺷﻬﺮﻣﻮن ﺑﻰ روﺣﻪ
ﺑﻰ ﺗﻮ ﻏﺼﻪ و ﻏﻢ ﺗﻮ ﻗﻠﺒﻢ ﻗﺪ ﻳﻪ ﻛﻮﻫﻪ
ﺑﺮﺮد
ﺑﻰ ﺗﻮ ﻧﻤﻴﺸﻪ اﻳﻨﺠﺎ ﺳﺮ ﻛﺮد
ﺧﺎﻃﺮاﺗﺖ ﺣﺎﻟﻤﻮ ﺑﺪﺗﺮ ﻛﺮد
دارم ﻣﻰ ﻣﻴﺮم ﺑﻰ ﺗﻮ، ﺑﺮﺮد
ﺑﺮﺮد
اﻣﺸﺒﻢ ﻧﻴﺴﺘﻰ
ﺑﺎزم ﻏﺮق ﺧﻴﺎﻟﻢ
ﻛﻪ ﻛﻨﺎرم ﻫﺴﺘﻰ
ﻛﻪ ﻧﺸﻜﺴﺘﻪ ﺑﺎﻟﻢ
اﻣﺸﺒﻢ ﻧﻴﺴﺘﻰ
ﺳﺮ ﺑﺬارم رو ﺷﻮﻧﻪ ت
دﻟﻢ ﻫﻮاﺗﻮ ﻛﺮده
ﺑﺮﺮد ﺑﻪ ﺧﻮﻧﻪ ت
دﻳﻪ اﻳﻨﺠﺎ ﻧﻴﺴﺘﻰ
ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺗﺎرﻳﻜﻪ
ﺑﻰ ﺗﻮ ﺑﻐﺾ ﺗﻮی ﺸﻤﺎﻣﻪ و ﺮﻳﻪ ﻧﺰدﻳﻜﻪ
دﻳﻪ اﻳﻨﺠﺎ ﻧﻴﺴﺘﻰ
ﺷﻬﺮﻣﻮن ﺑﻰ روﺣﻪ
ﺑﻰ ﺗﻮ ﻏﺼﻪ و ﻏﻢ ﺗﻮ ﻗﻠﺒﻢ ﻗﺪ ﻳﻪ ﻛﻮﻫﻪ
ﺑﺮﺮد
ﺑﻰ ﺗﻮ ﻧﻤﻴﺸﻪ اﻳﻨﺠﺎ ﺳﺮ ﻛﺮد
ﺧﺎﻃﺮاﺗﺖ ﺣﺎﻟﻤﻮ ﺑﺪﺗﺮ ﻛﺮد
دارم ﻣﻰ ﻣﻴﺮم ﺑﻰ ﺗﻮ، ﺑﺮﺮد
ﺑﺮﺮد

https://musicdel.ir/single-tracks/328653/

آهنگ حامد همایون به نام عاشقانه

آهنگ جدید پازل بند به نام «منو تو»

ورژن اجرای زنده آهنگ جدید سیروان خسروی به نام «برگرد»

ژانرهای موسیقی در ایران و جهان

آهنگ شروین حاجی آقاپور به نام «شاید بهشت»

اﻳﻨﺠﺎ ,ﻧﻤﻴﺸﻪ اﻳﻨﺠﺎ ,ﻛﺮدﺧﺎﻃﺮاﺗﺖ ﺣﺎﻟﻤﻮ ,ﺣﺎﻟﻤﻮ ﺑﺪﺗﺮ ,ﺑﺪﺗﺮ ﻛﺮددارم ,اﻳﻨﺠﺎ ﻧﻴﺴﺘﻰﺷﻬﺮﻣﻮن ,ﻧﺰدﻳﻜﻪدﻳﻪ اﻳﻨﺠﺎ ﻧﻴﺴﺘﻰﺷﻬﺮﻣﻮن
مشخصات