معرف


معرفی کننده برترین سایتها و صفحات وب

متن آهنگ حامد همایون عاشقانه یه خیابون دوتا عاشق؛ یه هوای شاعرانه ی قشنگو♫ نم بارون؛ بزنه شلق شلق رو گونه هامون♫ بپیچه تو گوشِ کوچه، خنده هامون♫ برسه به گوشِ آسمون، صدامون♫ چه قشنگه؛ که بگیری دستمو نگام کنی و♫ یهویی یواشکی صدام کنیو♫ نفسم بشی و من برات بمیرم♫ بپرم دوباره دستاتو بگیرم♫ بگم عاشقِ توام عزیزترینم♫ حالا من عاشقم یا تو؟ میبندی چشماتو میگی فقط با تو؛ قشنگه دنیا قدم بزن با من تو نم نم بارون؛ که مثلِ ما عاشق نمیشه پیدا♫ چشات مست و لبات خندون♫ دلت پاکه؛ مثِ بارون♫ ببین لیلی کنار تو؛ چه آرومه دلِ مجنون♫ حالا من عاشقم یا تو؟ میبندی چشماتو♫ میگی فقط با تو؛ قشنگه دنیا♫ قدم بزن با من تو نم نم بارون؛ که مثلِ ما عاشق نمیشه پیدا♫ حالا من عاشقم یا تو؟ میبندی چشماتو♫ میگی فقط با تو؛ قشنگه دنیا♫ قدم بزن با من تو نم نم بارون؛ که مثلِ ما عاشق نمیشه پیدا♫   httpsmusicdelirsingletracks57833
متن آهنگ پازل بند من و تو ﺑﻪ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪش ﻓﻜﺮ ﻧﻜﻦ اﺻﻠﺎ ﺗﻠﻔﻨﻮ ﺑﺮدار و ﺑﺰن ﻳﻪ زﻧ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻳﻪ ﻋﺎﻟﻢ از ﻗﺪﻳﻢ ﺣﺮف ﺗﻮ دﻟﻢ وﻟﻰ دﻟﺖ ﻛﻪ ﺮ ﺑﻮد ﺑﻴﺎ ﺑﺎﻣﻦ ﺣﺮف ﺑﺰن ﺑﺮو ﺸﺘﺖ ﻫﺴﺘﻢ ﻣﻦ ﻫﻮاﺗﻮ دارم ﺗﻮی ﻮﺷﻴﻢ ﻋﻜﺲ ﺧﻨﺪه ﻫﺎﺗﻮ دارم ﺳﺮ ﺣﺮﻓﻢ ﻫﺴﺘﻢ ﺧﻴﻠﻰ ﻗﺮص و ﻣﺤﻜﻢ ﺷﺐ ﻋﺸﻘﻢ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺗﻪ ﻧﺪاره ﻋﺸﻘﻢ ﻣﻦ و ﺗﻮ ﻃﺎﻗﺖ دوری ﻫﻤﻮ ﻧﺪارﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻳﻢ ادا درارﻳﻢ واﺳﻪ اﻳﻦ ﻴﺰا وﻗﺖ ﺑﺬارﻳﻢ ﻣﻦ و ﺗﻮ اﺳﻤﻤﻮﻧﻮ ﺗﻮ آﺳﻤﻮن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻴﺪوﻧﻢ ﺑﺮات ﻋﺠﻴﺒﻪ ﻣﻦ آدم و ﺗﻮ ﻓﺮﺷﺘﻪ دو دﻗﻴﻘﻪ ﻛﻪ دور ﺷﻰ ازم ﻳﻪ ﻋﺎﻟﻤﻪ ﻣﻴﺮم ﺗﻮ ﺧﻮدم ﻳﻪ ﻧﻔﺮی ﺧﻮدم ﻗﺪ ﻳﻪ دﻧﻴﺎ ﻋﺎﺷﻘﺖ ﺷﺪم واﺳﻪ ﺗﻮ ﺳﺮ ﺑﻪ راه ﺷﺪه اﻳﻦ آدم دﻳﻮوﻧﻪ ی ﻏﺪ دﻳﻪ ﻧﻤﻴﺸﻨﻮی ﺑﻢ ﺷﺪ ﺷﺪ ﻧﺸﺪ ﻧﺸﺪ ﻣﻦ و ﺗﻮ ﻃﺎﻗﺖ دوری ﻫﻤﻮ ﻧﺪارﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻳﻢ ادا درارﻳﻢ واﺳﻪ اﻳﻦ ﻴﺰا وﻗﺖ ﺑﺬارﻳﻢ ﻣﻦ و ﺗﻮ اﺳﻤﻤﻮﻧﻮ ﺗﻮ آﺳﻤﻮن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻴﺪوﻧﻢ ﺑﺮات ﻋﺠﻴﺒﻪ ﻣﻦ آدم و ﺗﻮ ﻓﺮﺷ
متن آهنگ سیروان خسروی ورژن اجرای زنده برگرد اﻣﺸﺒﻢ ﻧﻴﺴﺘﻰ ﻣﻴﺮم ﺗﻮ ﺧﻴﺎﺑﻮن ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺸﻢ آروم ﻳﻪ ﻛﻢ زﻳﺮ ﺑﺎرون اﻣﺸﺒﻢ ﻧﻴﺴﺘﻰ داﻏﻮن داﻏﻮﻧﻢ آﻫﻨﻤﻮﻧﻮ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﻣﻴﺨﻮﻧﻢ دﻳﻪ اﻳﻨﺠﺎ ﻧﻴﺴﺘﻰ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺗﺎرﻳﻜﻪ ﺑﻰ ﺗﻮ ﺑﻐﺾ ﺗﻮی ﺸﻤﺎﻣﻪ و ﺮﻳﻪ ﻧﺰدﻳﻜﻪ دﻳﻪ اﻳﻨﺠﺎ ﻧﻴﺴﺘﻰ ﺷﻬﺮﻣﻮن ﺑﻰ روﺣﻪ ﺑﻰ ﺗﻮ ﻏﺼﻪ و ﻏﻢ ﺗﻮ ﻗﻠﺒﻢ ﻗﺪ ﻳﻪ ﻛﻮﻫﻪ ﺑﺮﺮد ﺑﻰ ﺗﻮ ﻧﻤﻴﺸﻪ اﻳﻨﺠﺎ ﺳﺮ ﻛﺮد ﺧﺎﻃﺮاﺗﺖ ﺣﺎﻟﻤﻮ ﺑﺪﺗﺮ ﻛﺮد دارم ﻣﻰ ﻣﻴﺮم ﺑﻰ ﺗﻮ، ﺑﺮﺮد ﺑﺮﺮد اﻣﺸﺒﻢ ﻧﻴﺴﺘﻰ ﺑﺎزم ﻏﺮق ﺧﻴﺎﻟﻢ ﻛﻪ ﻛﻨﺎرم ﻫﺴﺘﻰ ﻛﻪ ﻧﺸﻜﺴﺘﻪ ﺑﺎﻟﻢ اﻣﺸﺒﻢ ﻧﻴﺴﺘﻰ ﺳﺮ ﺑﺬارم رو ﺷﻮﻧﻪ ت دﻟﻢ ﻫﻮاﺗﻮ ﻛﺮده ﺑﺮﺮد ﺑﻪ ﺧﻮﻧﻪ ت دﻳﻪ اﻳﻨﺠﺎ ﻧﻴﺴﺘﻰ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺗﺎرﻳﻜﻪ ﺑﻰ ﺗﻮ ﺑﻐﺾ ﺗﻮی ﺸﻤﺎﻣﻪ و ﺮﻳﻪ ﻧﺰدﻳﻜﻪ دﻳﻪ اﻳﻨﺠﺎ ﻧﻴﺴﺘﻰ ﺷﻬﺮﻣﻮن ﺑﻰ روﺣﻪ ﺑﻰ ﺗﻮ ﻏﺼﻪ و ﻏﻢ ﺗﻮ ﻗﻠﺒﻢ ﻗﺪ ﻳﻪ ﻛﻮﻫﻪ ﺑﺮﺮد ﺑﻰ ﺗﻮ ﻧﻤﻴﺸﻪ اﻳﻨﺠﺎ ﺳﺮ ﻛﺮد ﺧﺎﻃﺮاﺗﺖ ﺣﺎﻟﻤﻮ ﺑﺪﺗﺮ ﻛﺮد دار
انواع سبک های موسیقی در ایران و جهان از زوایای مختلفی قابل بررسی است در این راستا باید انواع موسیقی را از نظر سازهای مورد استفاده، ریتم ها و گام های پرکاربرد، انواع تنظیم، ژانرها و حتی آهنگ های به کار رفته در آن ها نیز در نظر گرفت سبک ها با به دست آوردن دانش و اطلاعات فراوان در این زمینه، می توانیم در گوش دادن به آثار مختلف یا انتخاب ژانرهای مورد علاقه خود برای نواختن ساز، بهتر باشیم از طرفی شناخت انواع سبک ها گوش موسیقایی افراد را قوی تر می کند بنابراین، بازار موسیقی آثار بیهوده کمتر و کمتری تولید خواهد کرد و در نتیجه هنرمندان واقعی با تلاش بیشتر و بهتر، آثار موسیقایی با ارزش روزافزونی را تولید خواهند کرد در این مقاله به بررسی لیست انواع موسیقی می پردازیم انواع سبک های موسیقی معروف و محبوب از دیدگاه ما ایرانی ها، فهرست سبک های موسیقی را می توان به دو دسته کلی ایرانی و بین المللی تقسیم کرد همانطور که می دانید موسیقی ایرانی کم و بیش یک موسیقی سنتی است که همه ما آن را می
متن آهنگ شروین حاجی آقاپور شاید بهشت ﻧﺸﺪ ﺑﺸﻢ اون ﺷﺎزده اون ﻣﺮد ﻛﻪ ﻳﻪ روز ﻣﻴﺎد ﺑﺎ ﻳﻪ اﺳﺐ ﻗﺸﻨ ﻣﻴﺒﺮﺗﺖ از اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺳﺮد ﻧﺸﺪ ﻛﻪ ﻣﺎه ﺑﺘﺎﺑﻪ رو ﻣﺎ ﺑﺮﻳﻢ ﺑﻴﺮون از زﻳﺮ اﻳﻦ ﺳﺎﻳﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺪ ﺑﺮه از رو ﺳﺮﻣﻮن اﻳﻦ اﺑﺮ ﺳﻴﺎه ﺗﻮ اﻪ ﺑﻰ ﻣﻦ ﺑﻬﺘﺮی ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻴﺪم ﺑﺮی وﻟﻰ ﻗﺒﻞ رﻓﺘﻨﺖ ﺑﻴﺎ دﺳﺘﻤﻮ ﺑﻴﺮ ﻣﻦ ﻗﻮل ﻣﻴﺪم ﺑﻬﺖ ﻳﻪ ﺟﺎ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻬﺸﺖ ﻣﺎ ﺑﺎزم ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻢ ﻧﺸﺪ ﺑﺪم دﻧﻴﺎﻣﻮ ﺑﺮا ﺧﻨﺪه ﻫﺎت ﻧﺸﺪ ﺑﻴﺎی ﻓﺮش ﻛﻨﻢ ﻛﻮﻪ رو ﺑﺮات ﻧﺸﺪ زﻣﻴﻦ ﺑﺮﻗﺼﻪ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﻮن ﻧﺸﺪ ﻧﺮی ﻧﺒﺮی ﻗﻠﺒﻤﻮ ﻫﻤﺮات ﺗﻮ ﻣﻴﺮی وﻟﻰ ﺷﻌﺮ ﻣﻴﺸﻰ ﺗﻮ ﻛﺘﺎﺑﻢ ﻳﻪ روﻳﺎی ﻣﺤﺎل ﺗﻮی ﺧﻮاﺑﻢ ﻣﻨﻢ ﻟﺎی اﺑﺮا دﻧﺒﺎﻟﺖ ﻣﻴﺮدم ﺗﺎ ﺷﺎﻳﺪ ﻳﻪ روز ﻳﻪ ﺟﺎ ﺑﺎ ﺑﺎرون ﺑﻴﺎی ﺑﺎزم ﺗﻮ اﻪ ﺑﻰ ﻣﻦ ﺑﻬﺘﺮی ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻴﺪم ﺑﺮی ﺗﻮ اﻪ ﺑﻰ ﻣﻦ ﺑﻬﺘﺮی ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻴﺪم ﺑﺮی وﻟﻰ ﻗﺒﻞ رﻓﺘﻨﺖ ﺑﻴﺎ دﺳﺘﻤﻮ ﺑﻴﺮ httpsmusicdelirsingletracks156041